Privacyverklaring Dutch Valley Apps

Dutch Valley Apps (hierna te noemen: DVA) verwerkt uw persoonsgegevens steeds conform de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Doel verwerking persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat u ons alle hiervoor benodigde, relevante (persoons)gegevens verstrekt.

DVA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om passende offertes en aanbiedingen te kunnen doen aan u;
 2. Voor de financiële en administratieve afwikkeling van de door u afgenomen diensten en producten;
 3. Teneinde u up to date te houden over de ontwikkeling in onze diensten en producten;
 4. Om u de best mogelijke support te kunnen verlenen, indien u daarom verzoekt;
 5. Om onze dienstverlening in algemene zin te kunnen verbeteren.

Uw persoonsgegevens worden door DVA niet gedeeld met derden, met uitzondering van de volgende gevallen:

 1. Het delen van persoonsgegevens is noodzakelijk om u een goede niveau van dienstverlening te kunnen aanbieden;
 2. U toestemming voor het delen van de persoonsgegevens heeft verstrekt;
 3. DVA daartoe wettelijk wordt verplicht.

Opslag van persoonsgegevens door DVA vindt plaats in de Europese Economische Ruimte (EER). Bij opslag buiten de EER zal DVA voorafgaande, expliciete, toestemming daarvoor vragen.

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • Wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van onze (klant)systemen;
 • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;
 • De (persoons)gegevens worden door DVA niet langer bewaard dan strikt noodzakelijks, doch minimaal gedurende de voor DVA geldende wettelijke bewaartermijn.

Bewaartermijnen

DVA bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk ten behoeve van de verwerking, waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Uw rechten

U kunt uw privacyrechten bij DVA uitoefenen. Zo heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

U kunt gebruik maken van deze rechten door het invullen van een mail te zenden naar support@dutchvalleyapps.nl.

Nieuwsbrief

DVA biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

DVA maakt gebruik van diverse cookies. DVA heeft een cookiemelding als u de website bezoekt, waar u uw voorkeuren kunt beheren.

Noodzakelijke cookies:

 • Cookiebot:
  • Deze cookie onthoudt de huidige status van toestemmingen voor het domein;
 • Bettyblocks:
  • Laat een cookie achter om de gebruiker toe te wijzen aan een specifieke server;
 • Wordfence:
  • Beveiliginsplugin, die een cookie plaatst om de website te beschermen tegen een cyberattack.

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Indien u geen toestemming voor deze cookies verleent, dan zal uw website minder goed functioneren.

Voorkeuren cookies:

 • WordPress:
  • Laat een cookie achter om te onthouden wie degene is die een reactie op een blog heeft achter gelaten, waardoor de gebruiker de volgende keer zijn of haar gegevens niet meer hoeft in te vullen.

Marketing cookies:

 • Optinmonster:
  • Laat 2 cookies achter om te checken of een gebruiker al een keer op de website is geweest;
  • Laat een cookie achter om te kijken hoeveel pagina’s een bezoeker bezoekt;
  • Laat een cookie achter om te kijken hoelang een gebruiker op de website aanwezig is.
 • Yourchannel:
  • laat een cookie achter om een uniek ID te koppelen en de gebruikers fysieke locatie te tracken;
  • Laat een cookie achter om de gebruiker later te kunnen targeten met gerichte advertenties;
  • Laat een cookie achter om de gemiddelde internetsnelheid van de gebruiker in te schalen;
  • Laat een cookie achter om te bepalen welke youtube video’s een gebruiker heeft gezien.
 • Doubleclick:
  • Laat een cookie achter om de acties van de gebruiker te monitoren als hij of zij op een advertentie heeft geklikt om zo het effect van de advertentie door te meten.
 • WordPress:
  • Laat een cookie achter om te checken of de gebruiker cookies toestaat op zijn device.
 • Youtube:
  • Laat een cookie achter om de voorkeuren van de gebruiker, zijn history en instellingen te onthouden.

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u contact met ons opnemen op \support@dutchvalleyapps.nl.

Mocht u over de afhandeling van uw klacht niet tevreden zijn, dan kunt u zich wenden tot

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Oktober 2018
Dutch Valley Apps