Algemene voorwaarden Dutch Valley Apps

ZP App is een handelsnaam van Dutch Valley Apps. Voor ZP App zijn dezelfde algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Dutch Valley Apps te Barneveld, verder te noemen “DVA”, aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, waarbij DVA goederen en/of diensten aanbiedt c.q. levert, tenzij door DVA van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden beschouwd iedere (potentiele) contractspartij van DVA, aldus ook de gebruiker van door DVA ontwikkelde of in licentie gegeven software, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de daartoe binnen DVA bevoegde persoon dit heeft ondertekend.
 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DVA voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 6. Indien twee of meerdere (rechts)personen als opdrachtgever hebben te gelden, dan zijn deze hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen, offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is bepaald. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht DVA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Indien de overeenkomst niet aan DVA wordt verleend, heeft DVA het recht alle kosten die DVA heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen, in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan DVA verstrekte gegevens waarop DVA haar aanbieding baseert.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding in een door DVA ondertekende bevestiging van de overeenkomst of indien door DVA uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.
 2. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 3. De inhoud van drukwerk, website etc. bindt DVA niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
 4. DVA behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd en/of de werkzaamheden door DVA pas zullen aanvangen na vooruitbetaling.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. DVA, dan wel de door haar ingeschakelde persoon, zal de overeenkomst naar de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren, volgens de met opdrachtgever overeengekomen procedures en daarbij de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen. DVA zal vertrouwelijk omgaan met de aan haar ter beschikking gesteld gegevens. Ter zake alle door DVA uit te voeren werkzaamheden c.q. te leveren diensten, van welke aard dan ook, is sprake van een inspanningsverbintenis.
 2. DVA bepaalt de wijze waarop en door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DVA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DVA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct en tijdig aan DVA worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DVA ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DVA zijn verstrekt, heeft DVA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. DVA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DVA is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DVA kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien opdrachtgever aan DVA informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 5. Prijzen / tarieven

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere (overheids)heffingen alsmede eventuele kosten van derden.
 2. Alle door DVA afgegeven voorcalculaties en begrotingen zijn indicatief en binden haar niet.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden door DVA verricht tegen vergoeding van de daadwerkelijk bestede uren.
 4. Ten aanzien van een periodieke betalingsverplichting is DVA gerechtigd om schriftelijk per einde van de lopende termijn de geldende prijzen c.q. tarieven aan te passen. In overige gevallen zal een tariefsverhoging twee maanden voorafgaand worden aangekondigd.
 5. Indien tussen partijen een (vaste) projectprijs is overeengekomen, is DVA gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien zij kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst, de tarieven die de prijs bepalen, zoals bijvoorbeeld lonen en andere prijzen, zijn gestegen alsook wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan DVA, dat in redelijkheid niet van DVA mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 6. DVA is te allen tijde gerechtigd om de prijzen te verhogen op basis van het toepasselijke prijsindexcijfer van het CBS.

Artikel 6. Betaling en zekerheid

 1. Betaling door opdrachtgever dient zonder verrekening en/of opschorting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DVA aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst of anderszins is vermeld op de factuur. Bij betaling door middel van automatische incasso dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat op het moment van de aangekondigde afschrijving er voldoende saldo op haar rekening staat.
 2. DVA behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst, of
  het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals (vooruit)betaling van de overeengekomen prijs.
 3. De licentievergoedingen worden voorafgaand per periode in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling ingevolge lid 1 dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd.
 5. Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten – waaronder incassokosten en de eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten begrepen – komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom en indien de werkelijke kosten hoger liggen dan dit bedrag. De enkele inschakeling van een derde door DVA doet de verschuldigdheid ontstaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van DVA op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij DVA te worden ingediend. Reclames tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. DVA heeft het recht om de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden, (tussen)resultaten van de dienstverlening e.d. van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever alle aan DVA verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 7. Levering, termijnen en risico

 1. Alle door DVA genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data hebben slechts een indicatief karakter en binden DVA niet.
 2. Eventuele leveringen geschieden telkens af magazijn van DVA of van de door haar ingeschakelde persoon. Transport geschiedt voor risico van opdrachtgever.
 3. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of diens hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 8. Privacybeding

Algemeen

 1. DVA zal alleen persoonsgegevens verwerken, indien zij een grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens heeft. DVA zal zich bovendien inspannen om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens, welke haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij zal DVA niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden.
 2. DVA zal geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij deze persoonsgegevens noodzakelijk gedeeld dienen te worden om de afgesproken dienstverlening met de Opdrachtgever mogelijk te maken of indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht. In voorkomende gevallen zal DVA privacy bepalingen in haar contracten met deze derden opnemen ter bescherming van de persoonsgegevens van haar Opdrachtgever en ter voorkoming van enig verlies van persoonsgegevens of enige onbevoegde kennisname.
 3. DVA zal de persoonsgegevens van haar Opdrachtgever alleen opslaan in beveiligde datacentra in de Europese Economische Ruimte (EER). Bij eventuele wijziging van dit beleid zal DVA haar Opdrachtgever informeren en een passende privacy waarborg aanbieden.
 4. Opdrachtgever heeft op grond van de privacywetgeving het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, het recht om zijn persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit van zijn persoonsgegevens en het recht op informatie over zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever kan gebruik maken van deze rechten op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring op de website van DVA of door het zenden van een bericht naar support@dutchvalleyapps.nl.
 5. Persoonsgegevens van Opdrachtgever zullen na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van deze persoonsgegevens worden teruggegeven of worden vernietigd, een en ander ter keuze van de Opdrachtgever. In geval van teruggave zal aan Opdrachtgever een bedrag ter dekking van de gemaakte kosten kunnen worden doorberekend.
 6. Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van DVA voor de bescherming van de persoonsgegevens er desalniettemin een beveiligingsincident of een datalek bij DVA of haar verwerker plaatsvindt dan is DVA, in aanvulling op artikel 13 (Aansprakelijkheid), slechts aansprakelijk indien het beveiligingsincident c.q. het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is DVA in geval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het beveiligingsincident c.q. het datalek en niet voor gevolgschade.  De aansprakelijkheid van DVA wordt, in afwijking van artikel 13 (Aansprakelijkheid), verder beperkt door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van DVA in het concrete geval uitkeert.

Technische maatregelen

 1. DVA zal haar systemen beveiligen. DVA kan echter niet garanderen dat de beveiliging van haar systemen onder alle omstandigheden doeltreffend is. DVA garandeert dat de beveiliging zal voldoen aan een acceptabel niveau, gelet de stand der techniek, de keuzes in beveiligingsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten.

Plichten Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal binnen haar organisatie alle organisatorische en technische maatregelen nemen om haar programmatuur zo adequaat mogelijk te beveiligen.
 2. Opdrachtgever zal erop toezien dat zij niet meer persoonsgegevens aan DVA verstrekt dan dat redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen hun. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is dat persoonsgegevens worden uitgewisseld, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor het op een veilige wijze digitaal als niet-digitaal verzenden c.q. ter beschikking stellen van de persoonsgegevens aan DVA.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens, die aan DVA ter beschikking worden gesteld niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart DVA voor eventuele aanspraken van derden op grond van een onjuiste en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de informatie, inrichting en afhandeling van de rechten van zijn klant. Opdrachtgever vrijwaart DVA terzake van eventuele aanspraken van zijn klant ten aanzien van deze rechten tegenover DVA.

Artikel 9. Contractduur, opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht c.q. overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtname van een opzegtermijn van een maand. Een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst is voor opdrachtgever tussentijds niet opzegbaar.
 3. DVA draagt in overleg met opdrachtgever zorg voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde(n). Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DVA extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Indien de overeenkomst (tussentijds) wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft DVA recht op compensatie vanwege haar winstderving, tenzij de opzegging aan DVA is toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen van DVA voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud van voldoening van de facturen ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst/meerwerk

 1. Indien DVA op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen danwel gebruikelijke tarieven van DVA.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing kan worden beïnvloed.
 3. Indien DVA uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 11. Reclames over verrichtte werkzaamheden

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of leveranties dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing, schriftelijk te worden gemeld aan DVA. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DVA in staat is adequaat te reageren.
 2. Opdrachtgever dient DVA de gelegenheid te geven de gestelde gebreken te onderzoeken, bij gebreke waarvan de eventuele aansprakelijkheid van DVA vervalt.
 3. Indien een klacht gegrond is, heeft DVA de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, herstel van de gebreken of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaalde prijs.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
 2. DVA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst DVA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • DVA opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd;
  • in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op opdrachtgever de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DVA op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DVA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. DVA behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Na beëindiging van de overeenkomst heeft opdrachtgever gedurende twee maanden de mogelijkheid om bij DVA een verzoek in te dienen tot het verstrekken van een download van de beschikbare gegevens.

Artikel 13. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van DVA, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan DVA zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan DVA is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. DVA is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door de door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst of vanwege een ontbinding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Indien DVA onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde prijs. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van DVA voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 10.000,– (zegge: tienduizend euro).
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DVA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan DVA toegerekend kunnen worden en (iii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
 4. De aansprakelijkheid van DVA voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan DVA voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan DVA voorgeschreven toeleveranciers is te allen tijde uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van DVA wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart DVA voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever alsmede haar werknemers en door haar ingeschakelde derden zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van DVA of uit een andere bron ontvangt, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, danwel rechterlijke matiging vatbare dwangsom ad € 50.000,– (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van DVA volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DVA gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DVA zich ter zake niet kan beroepen op een recht van verschoning, dan is DVA niet gehouden tot schadevergoeding en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. Indien DVA bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van DVA niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor haarzelf hetzij voor derden.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DVA, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar.
 3. Opdrachtgever vrijwaart DVA tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 17. Ontwikkeling van programmatuur / Apps

 1. Voor wat betreft de door DVA voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur (waaronder Apps) wordt aan opdrachtgever slechts een gebruiksrecht verstrekt.
 2. DVA bepaalt de wijze van aflevering van de programmatuur. Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, zal DVA de programmatuur bij opdrachtgever installeren.
 3. Indien is overeengekomen dat de ontwikkeling van de programmatuur in fasen zal plaatsvinden, is DVA gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of nadat de betaling voor die fasen heeft plaatsgevonden.
 4. Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Door de programmatuur feitelijk in gebruik te nemen, accepteert opdrachtgever eveneens het geleverde.
 5. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of (indien van toepassing) na installatie. Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

Artikel 18. Licenties voor programmatuur / Apps

 1. Indien DVA aan opdrachtgever bepaalde programmatuur (waaronder door DVA ontwikkelde Apps) ter beschikking stelt c.q. in gebruik geeft dan strekt deze verplichting van DVA zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur en niet tot de broncode. Bovendien is het gebruiksrecht niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de verplichtingen van DVA niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag opdrachtgever de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur, in de ruimste zin van het woord, te verkopen, te verhuren, te kopiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 5. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen alsmede een eventuele dataconversie uitvoeren.
 6. Opdrachtgever aanvaardt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, tenzij schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen. Ingeval een acceptatietest is overeengekomen geldt een testperiode van 14 dagen na levering. Nadien geldt dat de programmatuur is geaccepteerd, evenals het moment waarop de in het eventuele testrapport genoemde fouten zijn hersteld.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVA.
 8. DVA staat er niet voor in dat de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door opdrachtgever. DVA garandeert
  evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 9. Indien partijen geen duur voor de licentie zijn overeengekomen dan geldt een duur van één jaar, die telkens met een gelijke periode wordt verlengd, tenzij opdrachtgever heeft opgezegd met inachtname van een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende periode.
 10. Terstond na het einde van het gebruiksrecht zal opdrachtgever alle programmatuur verwijderen en zal zij tevens de in haar bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan DVA retourneren.
 11. Indien opdrachtgever diens contractuele verplichtingen niet nakomt, is DVA gerechtigd de licenties tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder schadeplichtig te zijn.
 12. DVA is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de in licentie gegeven programmatuur.
 13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de beschikbare gegevens. DVA is niet verplicht om gegevens op te slaan of op enig moment te verstrekken.

Artikel 19. Detachering / consultancy

 1. Partijen hebben de mogelijkheid om een bij overeenkomst aan te wijzen medewerker van DVA aan opdrachtgever ter beschikking stellen om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten conform hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Indien schriftelijk niet anders overeengekomen, zal deze medewerker op basis van veertig uur per week tijdens de voor opdrachtgever gebruikelijke werkdagen aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever is in het kader van de detachering gehouden tot nakoming van de relevante wetgeving op het gebied van de veiligheid op de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen of ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd, in welk geval telkens een opzegtermijn van twee maanden geldt.
 5. Kosten en tijd van woon-werkverkeer zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij DVA gebruikelijke regels en maatstaven. Dit geldt ook voor overwerk.
 6. DVA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de ter beschikking gestelde medewerker dan wel voor de resultaten van diens werkzaamheden.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de ter beschikking gestelde medewerker lijdt gedurende of in verband met de aan haar opgedragen werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart DVA voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of terug te voeren op de werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde medewerker alsmede voor elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de ter beschikking gestelde medewerker.

Artikel 20. Support

 1. Eventuele afspraken omtrent support worden separaat gemaakt. Zonder andersluidende afspraken verkrijgt DVA een redelijke termijn om support te leveren.
 2. DVA heeft geen verplichting om buiten normale werktijden support te leveren, ook niet in het geval van spoed, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 21. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is DVA toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DVA.

Artikel 22. Vervaltermijn

 1. Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens DVA uit welke hoofde ook vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens DVA kan aanwenden en opdrachtgever bovendien heeft nagelaten terzake een rechtsvordering in te stellen.

Artikel 23. Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en DVA wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank die bevoegd is ter vestigingsplaats van DVA, terwijl DVA het recht heeft om een geschil aanhangig te maken bij de rechtbank die volgens de wet bevoegd is.

ZP App

is een handelsnaam van Dutch Valley Apps

OPENINGSTIJDEN:
Maandag – Vrijdag 08:00 – 17:00.

CONTACTINFORMATIE

ZP App
Livingstonestraat 111
3772 KH Barneveld

Telefoon: 0342 78 69 15
E-mail: support@zp-app.nl

Btw-nummer: NL 001375779B15
Kvk-nummer: 55602304

Emails en support wordt zo snel mogelijk op gereageerd ook ’s avonds en op zaterdag